Tag: تاثیر طراحی در صنعت چوب

صنعت-چوب

تاثیر طراحی در صنعت چوب  طراحی و دیزاین نه به معنی درست کردن یک چیز مبتکرانه، بلکه به معنی ساختن چیزی که کاربرد درست دارد. و در عین حال زیبا است. موضوع در زمان حضور در کارگاه، پیوند ما با هنر و پیشه‌ وری می باشد. چیزی که می‌ سازیم اهمیت زیادی دارد. چرا که […]